Gia hạn tiến độ sử dụng đất dự án Đông Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH về việc cho phép Công ty TNHH Phát Triển Đô Thị Đông Bình Dương được tiếp tục gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương tại phường Tân Bình thành phố Dĩ An.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

Căn cứ văn bản số 3382/BTNMT-ĐĐ ngày 15/05/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật đất đai;

Thực hiện Thông báo số 264/TB-UBND ngày 17/07/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (ngày 10/07/2023);

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số: 2453/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/06/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép Công ty TNHH Phát Triển Đô Thị Đông Bình Dương tiếp tục được gia hạn tiến độ sử dụng đất theo Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

  1. Diện tích: 1.100.870,3m2
  2. Vị trí, địa điểm khu đất: Thuộc dự án khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương tại phường Tân Bình thành phố Dĩ An
  3. Thời gian gia hạn: 18 (mười tám) tháng kể từ ngày ký.
Gia hạn tiến độ sử dụng đất dự án Đông Bình Dương
Về việc cho phép Công ty TNHH Phát Triển Đô Thị Đông Bình Dương được tiếp tục gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương 

Điều 2: Căn cứ Điều 1 của Quyết định này Sở Tài nguyên và môi trường và Cục thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công ty thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Hết thời hạn được gia hạn mà Công ty vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.
  2. Cục thuế khẩn trương rà soát, Xác định tiền thuê đất phải nộp trong 24 tháng đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất của Công ty TNHH Phát triển đô thị Đông Bình Dương theo Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Điều 3: Công ty TNHH Phát Triển Đô Thị Đông Bình Dương chịu trách nhiệm:

  1. Phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án.
  2. Khẩn trương đưa đất vào sử dụng trong thời gian được gia hạn
  3. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính về nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án theo Thông báo của cơ quan Thuế.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An, Giám đốc Công ty TNHH Phát Triển Đô Thị Đông Bình Dương và Thủ trưởng các ban ngành, Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của mình.

XEM QUYẾT ĐỊNH

Qúy khách hàng quan tâm ” Dự án Đông Bình Dương chừng nào xây nhà được ” và mọi thông tin về pháp lý dự án Đông Bình Dương mới nhất năm 2023 liên hệ: 0949 279 289 Mr Hoàng