Giao đất đợt 9 dự án Đông Bình Dương

Giao đất đợt 9 dự án Đông Bình Dương cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư quan tâm đến dự án. Đây là dự án khu đô thị sinh thái hiện đại bậc nhất thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Giao đất đợt 9 dự án Đông Bình Dương

Quyết định số: 2023/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 10 tháng 8 năm 2023.

Về việc thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất (đợt 9) cho Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương để thực hiện dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/1 1/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/1 1/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Dĩ An đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 22/02/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nội dung Quyết định về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất (đợt 9) cho Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương đề thực hiện dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 41 ngày 04/8/2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 239/TTr-STNMT ngày 27/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Giao đất đợt 9 dự án Đông Bình Dương
Giao đất đợt 9 dự án Đông Bình Dương

Điều 1. Thu hồi diện tích 35.588,3m2 đất kênh, rạch, suối, mặt nước do Ủy ban nhân dân phường Tân Bình quản lý.

Điều 2. Giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương để thực hiện dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương với diện tích 29.822,6m2, cụ thể:

 • 1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 12.633,1m2 để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (trong đó: Nhà liên kế thương mại với diện tích 11.670,5m2 và Nhà ở xã hội với diện tích 962,6m2).
 • 2. Giao đất không thu tiền sử dụng đất với diện tích 17.142m2 để sử dụng vào mục đích:
 • a) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (công viên cây xanh- thể thao): 1.604,4m2).
 • b) Đất giao thông (gồm: đường giao thông, hành lang kỹ thuật): 15.537,6m2.
 • 3. Cho thuê đất thu tiền một lần đối với diện tích 47,5m2 để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo.
 • 4. Vị trí, địa điểm khu đất: Các thửa đất thuộc dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An (chi tiết tại Phụ lục đính kèm, theo số liệu thuyết minh diện tích do Văn phòng Đăng ký đất đai xác lập ngày 10/7/2023).
 • 5. Thời hạn giao đất để thực hiện dự án: Đến ngày 22/01/2058.
 • 6. Giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương chịu trách nhiệm:

 • 1. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • 2. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với diện tích 12.140,4m2 đất kênh, rạch trong Dự án theo cơ cấu quy hoạch chi tiết được duyệt; quản lý, bảo vệ và có trách nhiệm bàn giao toàn bộ diện tích cùng với cơ sở hạ tầng của Dự án cho địa phương quản lý theo quy định.
 • 3. Quản lý và bảo vệ theo quy định đối với điện tích 5.765,7m2 bao gồm: 1.552,2m2 đất thuộc hành lang an toàn điện – cây xanh cách ly và 4.213,5m2 đất thuộc hành lang kênh rạch trồng cây xanh theo quy hoạch chi tiết được duyệt.
 • 4. Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng đất đúng mục đích và ranh giới. Đến Ủy ban nhân dân phường Tân Bình, thành phố Dĩ An để đăng ký biến động đất đai theo quy định.
 • 5. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiền độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải n cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ¡ với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất..

Điều 4: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

 • 1. Thông báo cho Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 • 2. Xác định cụ thể mốc giới và bàn giao mốc ngoài thực địa.
 • 3. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương và Thủ trưởng các ban ngành, tô chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm đưa quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.//

Xem quyết định tại đây